Algemeen, In het nieuws

Veestal moet brandveiliger

Ook veehouders moeten hun stallen brandveilig inrichten. Sinds april 2014 moet een veestal zelfs aan wettelijke brandveiligheidseisen voldoen die in het gewijzigde Bouwbesluit staan. Hoe kun je een veestal gemakkelijk brandveilig inrichten? Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) biedt maatregelen.

Hoewel de kans op een brand in een veestal misschien klein is, kunnen de gevolgen zeer groot zijn. Niet alleen zijn er meestal veel dierlijke slachtoffers, een afgebrande stal betekent ook een productiestop omdat er een nieuwe stal moet worden gebouwd en deze opnieuw moet worden bevolkt.

VEESTAL

Kortsluiting in het elektrische circuit is een belangrijke veroorzaker van een stalbrand. Het kan dan gaan om het zelf installeren van ‘onveilige’ apparatuur met als gevolg overbelasting/ oververhitting van kabels en groepen. Uit onderzoek van verzekeraars blijkt dat ook bij nieuwbouw er in 25 procent van de gevallen fouten zitten in de aanleg van elektriciteit en installaties. Andere oorzaken van brand zijn zelfontbranding of oververhitting van installaties en machines (zelfontbranding trekkers in stal en dergelijke), open verwarmingssystemen (met name gasheaters/ heteluchtkanonnen bij vleeskuikens) en brandgevaarlijke werkzaamheden (lassen, slijpen en dergelijke).

>> Lees ook Controle brandveiligheid veestallen schiet tekort

Brandveiligheidsmaatregelen in veestallen moeten vooral gericht zijn op het voorkómen van het ontstaan van brand. Daarnaast is het belangrijk dat er maatregelen zijn genomen om de verdere ontwikkeling en overslaan van de brand te beperken.

MAATLAT DUURZAME VEEHOUDERIJ

In de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) zijn maatregelen opgenomen die relevant zijn bij nieuwbouw en verbouw van stallen. Het gaat daarbij niet om maatregelen zoals het gebruik van voorzieningen, brandveilig werken en dergelijke. Het gaat om concrete investeringen voor het voorkómen en bestrijden van stalbranden. De MDV-maatregelen gelden voor alle sectoren; voor bepaalde diercategorieën zijn een aantal specifieke maatregelen opgenomen.

MDV

De controle in de ontwerpfase van de stal heeft als voordeel dat de veehouder vooraf nadenkt over de maatregelen die hij in zijn stal wil realiseren. In het kader van brandveiligheid is het bijvoorbeeld beter om de opslagruimte van strooisel en voer buiten het brandcompartiment met de dierverblijven te houden. Hetzelfde geldt voor de stalling van landbouwwerktuigen en een werkruimte. Ook als de opslag en stalling in een apart gebouw wordt gerealiseerd, dient rekening gehouden te worden met het risico op brandoverslag. Voor elke brandveiligheidsmaatregel die in de MDV is opgenomen, is uitgewerkt aan welke voorwaarden de uitvoering moet voldoen om op dat onderdeel punten te scoren.

>> Lees ook Checklist brandpreventie rundvee- en pluimveestallen

Door verschillende MDV-eisen op te nemen die zowel gericht zijn op het voorkomen van brand als op de bestrijding ervan, kunnen veehouders maatregelen nemen die bij hun specifieke bedrijfsvoering passen. Ook is het de bedoeling dat deze maatregelen bewustwording bij de veehouder bevorderen, doordat al bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsplannen er verplicht over brandveiligheidsmaatregelen moet worden nagedacht.

BRANDKLASSE

Nu het onderdeel brandveiligheid een jaar is opgenomen in de MDV, wordt ook duidelijk dat er op bepaalde onderdelen nog verdere ontwikkelingen nodig zijn om brandveiligheid tot een geïntegreerd onderdeel van bouwplannen te maken. Zo gaan veehouders hun leveranciers steeds vaker vragen om de brandklasse van de hokinrichting. Tot nu toe konden leveranciers vaak niet aan deze vraag voldoen.

Een ander voorbeeld is het vaststellen van de brandklasse van gebruikte isolatiematerialen. Die wordt vastgesteld op basis van het isolatiemateriaal zelf, of op basis van ‘end-use’. Bij ‘end-use’ is de montage van het isolatiemateriaal bepalend voor de daadwerkelijke brandklasse. Hoe bepaal je echter of de montage overeenkomstig met het brandklasse certificaat is uitgevoerd, als de wanden en plafonds gesloten zijn en de constructie niet meer zichtbaar is? Er is op dit moment geen betrouwbare methode om een correcte montage te controleren.

FSE

Maar ook Fire Safety Engineering (FSE) staat in de veehouderij nog in de kinderschoenen. FSE is een risicoanalyse van de brandveiligheid in samenwerking met brandweerdeskundigen. Dit levert een bouwplan op met maatwerkoplossingen.

Bron: Brandveilig.com