DEFINITIES

  • Leverancier: DFI Trading B.V., tevens h.o.d.n. Brandveilig Nederland, statutair gevestigd te Leeuwarden en kantoorhoudende aan het adres (8938 AX) Leeuwarden aan het adres Icarusweg 9.
  • Afnemer: de consument of (zakelijke) klant die Leverancier inschakelt voor het leveren van producten en/of diensten.
  • Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
  • Maatwerkproduct: een product dat is gemaakt volgens de specificaties van de klant.
  • Overeenkomst: de offerte/factuur dient als schriftelijke overeenkomst voor de levering van producten en/of diensten. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

LEVERINGSVOORWAARDEN

1.       Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten (op afstand) inzake verkoop en/of dienstverlening tussen Leverancier en Afnemer. Algemene voorwaarden van zakelijke Afnemers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Door verstrekking van een opdracht, dan wel acceptatie van een offerte, verklaart Afnemer deze leveringsvoorwaarden te hebben gelezen en akkoord te gaan met de inhoud ervan.

1.3 Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien Leverancier dit schriftelijk bevestigt.

2.       Betaling

2.1 Bij aankopen in de webshop van Leverancier betaalt Afnemer direct het volledige aankoopbedrag, waarna de levering zal plaatsvinden.

2.2 Bij aankopen op bestelling betaalt Afnemer tenminste 50% van de aankoopprijs voorafgaand aan de levering. De resterende 50% dient binnen 14 dagen na ontvangst van de levering plaats te vinden.

2.3 In geval van advisering en/of dienstverlening betaalt Afnemer tenminste 50% van de prijs voorafgaand aan de advisering en/of dienstverlening en de resterende 50% binnen 14 dagen na afronding ervan.

2.4 Bij niet tijdige betaling zal in aanvulling op het aankoopbedrag, eveneens de wettelijke rente en incassokosten (10% van het factuurbedrag) in rekening worden gebracht bij de Afnemer.

2.5 Eventuele prijsstijgingen die plaatsvinden tussen de afgifte van de offerte en het moment van bestellen zullen worden doorberekend aan Afnemer.

2.6 Alle prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

3.       Eigendomsvoorbehoud

3.1 Afnemer wordt pas eigenaar van de gekochte producten zodra de koopsom volledig aan Leverancier is voldaan. Zo lang producten niet volledig zijn betaald, behoudt Leverancier zich de eigendom van de aan Afnemer geleverde producten voor.

 

4.       Bestelling, levering en installatie/montage

4.1 Bij de bestelling van een maatwerkproduct is Afnemer zelf verantwoordelijk voor (het invoeren van) de juiste maatvoering en overige te maken keuzes.

4.2 Leverancier is gerechtigd de bestelling (of onderdelen daarvan) en de levering uit te laten voeren door niet bij hem in dienst zijnde derden.

4.3 Afnemer is zelf verantwoordelijk om gekochte producten te installeren, dan wel te monteren, conform de meegeleverde gebruikershandleiding (indien van toepassing).

5.       Klachtplicht en garantie

5.1 Afnemer dient onverwijld na ontvangst de bestelling te controleren of deze onbeschadigd en compleet is aangekomen en dient eventuele klachten dienaangaande onverwijld – doch uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst – aan Leverancier door te geven.

5.2 Overige klachten dienen binnen bekwame tijd – maar uiterlijk binnen 2 maanden na ontvangst van de factuur – volledig en duidelijk omschreven te worden doorgegeven aan Leverancier.

5.3 Een klacht of aansprakelijkstelling buiten de termijnen genoemd in 5.1 en 5.2 zal niet in behandeling worden genomen, dan wel ongegrond worden verklaard.

5.4 Indien de fabrikant productgarantie verleent (bijvoorbeeld 5 of 10 jaar na aankoopdatum), kan Afnemer daar gebruik van maken door het garantieverzoek binnen de aangegeven termijn rechtstreeks tot de fabrikant te richten.

6.      Ruilen en retourneren

6.1 Maatwerkproducten mogen nimmer geruild of geretourneerd worden.

6.2 Een zakelijke Afnemer mag aankopen en/of bestellingen niet ruilen en/of retourneren.

6.3 Een consument mag een webshopbestelling binnen 14 dagen na ontvangst herroepen en de producten retourneren, voor zover deze ongebruikt, onbeschadigd en compleet zijn en in de originele verpakking zit. In dat geval zal het aankoopbedrag binnen 30 dagen worden overgemaakt op de bankrekening van Afnemer. Retourzendingen komen voor rekening van de consument.

7.       Uitsluiten aansprakelijkheid

7.1 Leverancier is niet aansprakelijk en verricht geen restitutie bij vertraging in de levering en/of overmacht.

7.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) onjuiste installatie van producten.

7.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

7.4 Indien Leverancier wegens enige andere reden schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende producten en/of diensten en slechts voor zover de aansprakelijkheidsverzekeraar HDI deze schade dekt.

 

8.      Slotbepalingen

8.1 Kennelijke fouten of vergissingen van welke aard dan ook – op de website, in advertenties, brieven of opdrachtbevestigingen – binden Leverancier niet.

8.2 Eventuele geschillen tussen Leverancier en Afnemer zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter en uitsluitend Nederlands recht is daarop van toepassing.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEFINITIONS

  • Supplier: DFI Trading B.V., also active under the name of Brandveilig Nederland, with its registered office in Leeuwarden and principal place of business at (8938 AX) Leeuwarden at Icarusweg 9.
  • Customer: the consumer or (business) customer that the Supplier engages for the delivery of products and/or services.
  • Consumer: any natural person, not acting for the purpose of his business or professional activity.
  • Custom Product: a product that is customized according to the customer’s specifications.
  • Agreement: the quotation/invoice serves as a written agreement for the delivery of products and/or services. The agreement is concluded by offer and acceptance.

DELIVERY

1.       Applicability of these terms and conditions

1.1 These terms and conditions apply to all quotations and (distance) agreements regarding sales and/or services between the Supplier and the Customer. General terms and conditions of business Customers are expressly rejected.

1.2 By issuing an order, or accepting an offer, the Customer declares to have read these terms of delivery and to agree with their content.

1.3 These terms and conditions can only be deviated from if the Supplier confirms this in writing.

2.       Payment

2.1 For purchases in the Supplier’s web shop, the Customer immediately pays the full purchase price, after which the delivery will take place.

2.2 For purchases on order, the Customer pays at least 50% of the purchase price prior to delivery. The remaining 50% must take place within 14 days after receipt of the order.

2.3 In the event of advice and/or services, the Customer will pay at least 50% of the price prior to the advice and/or services and the remaining 50% within 14 days of its completion.

2.4 In the event of late payment, in addition to the purchase amount, the statutory interest and collection costs (10% of the invoice amount) will also be charged to the Customer.

2.5 Any price increases that take place between the provision of the quotation and the time of ordering will be passed on to the Customer.

2.6 All prices and rates include VAT, unless explicitly stated otherwise.

 

3.       Retention

3.1 The Customer only becomes the owner of the purchased products once the purchase price has been paid in full to the Supplier. As long as products have not been paid for in full, the Supplier reserves the ownership of the products delivered to the Customer.

 

4.       Ordering, delivery and installation/assembly

4.1 When ordering a Custom Product, the Customer is responsible for (entering) the correct dimensions and other options.

4.2 The Supplier reserves the right to have the order (or parts thereof) and the delivery carried out by third parties that are not employed by the Supplier.

This document is an informal translation of general terms and conditions in Dutch. In case of ambiguity, the Dutch original version prevails.

4.3 The Customer is responsible for installing or assembling purchased products, in accordance with the supplied user manual (if applicable).

5.       Obligation to complain and guarantee

5.1 Immediately after receipt of the order, the Customer must check whether it has arrived undamaged and complete and the Customer must immediately – but no later than within 3 days after receipt – pass on any complaints in this regard to the Supplier.

5.2 Other complaints must be passed on to the Supplier within a reasonable time – but no later than within 2 months after receipt– fully and clearly described.

5.3 A complaint or liability outside the periods mentioned in articles 5.1 and 5.2 will not be processed or will be declared unfounded.

5.4 If the manufacturer grants a product warranty (for example: until 5 or 10 years after the date of purchase), the Customer can make use of this by sending the warranty request directly to the manufacturer within the specified period.

6.       Exchanges and returns

6.1 Custom Products may never be exchanged or returned.

6.2 A business Customer may not exchange and/or return purchases and/or orders.

6.3 A Consumer may revoke a web shop order within 14 days of receipt of the product and return the products, insofar as they are unused, undamaged and complete and are in the original packaging. In that case, the purchase price will be transferred to the Customer’s bank account within 30 days. Returns are at the expense of the Consumer.

7.       Exclusion of liability

7.1 The Supplier is not liable and does not provide a refund in the event of delay in delivery and/or force majeure.

7.2 The Supplier is not liable for (the consequences of) incorrect installation of products.

7.3 The Supplier is not liable for any damage that, either directly and/or indirectly, results from non-conformity of the delivered goods, unless this non-conformity is the direct result of the Supplier’s intent or gross negligence.

7.4 If the Supplier should be liable for damages for any other reason, the compensation owed by it will always be limited to a maximum of the invoice amount (excluding turnover tax) in respect of the products and/or services concerned and only insofar as the liability insurer HDI covers this damage.

 

8.       Final provisions

8.1Knowable errors or mistakes of any kind – on the web site, in advertisements, letters or order confirmations – do not bind the Supplier.

8.2 Any disputes between the Supplier and the Customer will be submitted to the Dutch courts and only Dutch law applies.

This document is an informal translation of general terms and conditions in Dutch. In case of ambiguity, the Dutch original version prevails.